TVOJDOM.SK

Obchodné podmienky na objednávanie reklamných služieb

    Všeobecné ustanovenia

        ASTROSAT MEDIA, spol. s r. o. je prevádzkovateľom a vydavateľom portálu – časopisu o bývaní, stavaní a sporení TvojDom.sk. Poskytovateľ jej inzercie je firma AdActive.

    Uzavretie inzertnej zmluvy o zverejnení inzercie

        Inzercia sa prijíma na základe objednávky, potvrdenej ponuky (faxom, e-mailom).
        Objednávka musí obsahovať detailný rozpis reklamnej kampane, reklamnej pozície, ceny za kampane, zľavy a celkovú cenu za objednávku.
        Objednávateľ objednávku v písomnej forme doručí na adresu poskytovateľa - firmy AdActive - poštou, faxom, osobne, e-mailom alebo elektronickým formulárom.

    Inzertné podklady

        Za včasné a bezchybné dodanie podkladov na obchodné oddelenie je zodpovedný objednávateľ reklamnej kampane.
        Objednávateľ zodpovedá tiež za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh na inzerciu. Vydavateľ nie je povinný skúmať, či nimi nie sú porušované práva tretích osôb. V prípade uplatnenia nároku tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne nepravdivého či právne neprípustného inzerátu, objednávateľ preberá všetky záväzky vyplývajúce z takýchto oprávnených nárokov a je povinný nahradiť vydavateľovi škody, ktoré mu vyššie uvedeným konaním objednávateľa vzniknú.

    Vydavateľské podmienky

        Ak nie je dojednaný presný termín reklamnej kampane, bude inzerát zverejnený v najbližšom možnom termíne.
        Ak objednávateľ objedná inzerát s rozmermi, ktoré nezodpovedajú štandardným rozmerom inzercie na serveri, bude inzerát prispôsobený najbližšiemu možnému rozmeru a tak aj potvrdený a kalkulovaný.

    Právo odmietnuť inzerát

        Poskytovateľ inzercie - firma AdActive - má právo odmietnuť zverejnenie inzerátu z dôvodu nevhodného obsahu, pôvodu alebo formy a ak je v rozpore so zákonmi, vyhláškami, dobrými mravmi a zvyklosťami, alebo odporuje záujmom či by mohol poškodiť dobré meno vydavateľa. Vydavateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a nie je povinný odmietnutie zdôvodňovať.
        Poskytovateľ inzercie má právo neprijať objednávku inzercie od objednávateľa, ktorý dlží za skôr zverejnenú inzerciu, prípadne pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej čiastky.

    Neplnenie zákazky

        Zákazka sa považuje za nesplniteľnú, ak bráni jej splneniu objektívne neodvrátiteľná a v čase vzniku záväzku nepredvídateľná prekážka; takáto prekážka má taktiež povahu okolnosti vylučujúcu zodpovednosť ASTROSAT MEDIA, spol. s r. o.
        Ak dôjde v priebehu plnenia zákazky k omeškaniu na strane objednávateľa, je ASTROSAT MEDIA, spol. s r. o. popr. poskytovateľ jej inzercie od zákazky oprávnená bez zbytočného odkladu odstúpiť. V takomto prípade je objednávateľ povinný po vyúčtovaní zákazky uhradiť pomernú časť ceny zodpovedajúcu doposiaľ zrealizovanej časti zákazky.

    Platobné podmienky

        Cenu za zverejnenie objednanej inzercie fakturuje poskytovateľ inzercie objednávateľovi v 14 dní pred uverejnením inzerátu. Táto faktúra sa zasiela objednávateľovi na adresu a osobu, ktorá bola uvedená na objednávke inzercie. Vyfakturovaná cena je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak.
        Ak objednávateľ uvedie v objednávke inzertného oznamu skutočnosť, že chce cenu za zverejnenie inzercie uhradiť formou platby platobnou kartou, neplatí čl. 7 písm. a) týchto zmluvných podmienok. Cenu za zverejnenie ním objednanej inzercie je oprávnený Objednávateľ uhradiť formou platby platobnou kartou iba za predpokladu, že podá objednávku inzertného oznamu elektronickým formulárom na tento účel určenom poskytovateľom inzercie.Poskytovateľ inzercie deň vystavenia daňového dokladu (faktúry) podľa čl. 7. písm. a) týchto zmluvných podmienok za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Cena za zverejnenie inzertného oznamu, k úhrade ktorej zvolí Objednávateľ v objednávke inzertného oznamu platbu platobnou kartou, je uhradená v prípade existencie požadovanej peňažnej čiastky na účte, ku ktorému bola karta vydaná, v deň odoslania takejto objednávky inzertného oznamu jej Objednávateľom.
        Ak nebude cena za zverejnenie inzercie pripísaná na účet poskytovateľa inzercie v lehote stanovenej v čl. 7 písm. a) týchto zmluvných podmienok alebo v prípade neexistencie peňažnej čiastky vo výške ceny za zverejnenie objednanej inzercie v deň odoslania objednávky takéhoto inzertného oznamu Objednávateľom, ktorý zvolil ako spôsob úhrady ceny za zverejnenie inzercie platbu platobnou kartou podľa čl. 7 písm. b) týchto zmluvných podmienok, na jeho účte, ku ktorému bola karta vydaná, je poskytovateľ inzercie oprávnen postupovať v súlade s čl. 5 písm. b) týchto zmluvných podmienok a s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä od zmluvy jednostranne odstúpiť.

    Reklamácie

        Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť reklamného oznamu bez zbytočného odkladu po jeho zverejnení. V prípade chýb v zverejnenom reklamnom ozname je objednávateľ povinný uplatniť takto zistené chyby spolu s uvedením nároku podľa čl. 8 písm. b) týchto zmluvných podmienok u poskytovateľa inzercie najneskôr do 5 dní od zverejnenia reklamného oznamu.
        Objednávateľovi vzniká v prípade chybného zverejnenia ním objednaného reklamného oznamu zo strany poskytovateľa inzercie nárok na zľavu z ceny za zverejnenie inzercie, poprípade na náhradné zverejnenie reklamného oznamu.
        Chybným zverejnením reklamného oznamu podľa čl. 8 písm. b) týchto zmluvných podmienok sa rozumie najmä nesprávne zadanie URL či zámena inzercie.

    Záverečné ustanovenia

        Špeciálne alebo atypické komerčné projekty, ktoré nie sú zahrnuté v cenníkových podmienkach, sa realizujú vždy po dohode a za zmluvnú cenu.
        Vydavateľ ani poskytovateľ inzercie nezodpovedá za pravdivosť údajov obsiahnutých v reklame a v inzercii uverejnenej podľa týchto obchodných podmienok.
        Tieto všeobecné podmienky tvoria súčasť cenníka alebo ponuky. Od ustanovení vyššie uvedených podmienok sa je možné odchýliť na základe písomnej dohody.
        Tieto obchodné podmienky, ako i právne vzťahy na ich základe vznikajúce a existujúce, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Prevádzkovateľ a poskytovateľ inzercie si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.