TVOJDOM.SK

Návštevný poriadok internetového portálu TvojDom.sk

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu TvojDom.sk, http://www.tvojdom.sk, je spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o., so sídlom Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4.

   
 2. Prevádzkovateľ žiada všetkých návštevníkov internetových stránok tvojdom.sk, aby sa riadne zoznámili s týmto návštevným poriadkom upravujúcim podmienky prístupu a prevádzky internetových stránok tvojdom.sk a tieto stránky užívali len vtedy, ak budú s týmto návštevným poriadkom súhlasiť.
   
 3. Akékoľvek požitie internetových stránok tvojdom.sk alebo ich akejkoľvek časti inak ako pre osobnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či vyhotovenia ďalších kópii je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru internetových stránok tvojdom.sk. Použitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Sanoma Media Praha, s.r.o., a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu internetových stránok tvojdom.sk.
   
 4. Na internetových stránkach tvojdom.sk sú spoločnosťou Sanoma Media Praha, s.r.o. oprávnene využívané dáta ďalších osôb, ktoré sú ich autormi, majiteľmi, distribútormi alebo ich zdrojom. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sanoma Media Praha, s.r.o..

   
 5. Všetok obsah internetových stránok tvojdom.sk slúži iba pre informáciu. Obsah internetových stránok tvojdom.sk bol získaný zo zdrojov, ktoré spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. považuje za spoľahlivé. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohoto obsahu. Obsah internetových stránok tvojdom.sk je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na internetových stránkach tvojdom.sk musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na internetových stránkach tvojdom.sk.
   
 6. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu internetových stránok tvojdom.sk.

   
 7. Každý návštevník používa internetové stránky tvojdom.sk na vlastné riziko. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a používaním internetových stránok tvojdom.sk a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a/alebo úplnej nefunkčnosti. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie internetových stránok tvojdom.sk a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam a/alebo nemožnosti využívania ich obsahu. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. nezodpovedá ani neručí za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na internetových stránkach tvojdom.sk, taktiež nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu reklamy tretích osôb na internetových stránkach tvojdom.sk.
   
 8. Ak sa návštevník pohybuje v časti internetových stránok tvojdom.sk, ktoré sú prístupné iba na registráciu a zadanie užívateľského mena a hesla, potom sú dáta poskytnuté návštevníkom použité na personifikáciu takýchto stránok a čerpaných služieb. V prípade registrovaného prístupu má spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. právo používať údaje poskytnuté v tejto súvislosti návštevníkom na marketingové účely v rámci spoločnosti Sanoma Media Praha, s.r.o. či na iné účely súvisiace s podnikaním spoločnosti Sanoma Media Praha, s.r.o..
   
 9. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. je oprávnená sa spojiť s registrovanými návštevníkmi za účelom overenia aktuálnosti resp. správnosti nimi poskytnutých osobných údajov. Údaje, pri ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť o ich správnosti, budú blokované s tým, že kým ich nebude možné opraviť alebo overiť, poprípade by takáto oprava alebo overenie bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo problémami, dôjde k ich likvidácii.
   
 10. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. upozorňuje návštevníkov svojich stránok, že v súvislosti s niektorými službami môže existovať zákonom stanovená povinnosť poskytnutia osobných údajov, ktorou je či bude spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. povinná sa riadiť.

   
 11. Ak nie je výslovne uvedené inak, je Návštevný poriadok platný a účinný dňom jeho prvotného uverejnenia na internetových stránkach tvojdom.sk. Spoločnosť Sanoma Media Praha, s.r.o. si vyhradzuje právo tento Návštevný poriadok kedykoľvek zmeniť. Tento Návštevný poriadok je platný a účinný od 1. apríla 2001.
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.