TVOJDOM.SK

Zánik poistenia pre neplatenie poistného v znení novely Občianskeho zákonníka

Financie a právo - 7.10.2002

Novela Občianskeho zákonníka (zákon č. 526/2002 Z.z.), účinná od 1. januára 2003 so sebou prináša niekoľko zásadných zmien v zániku poistenia v prípade jeho neplatenia. V nasledujúcom príspevku vám prinášame pohľad na všetky aspekty zániku poistného s prihliadnutím na túto novelu. Základné, rámcové vymedzenie...

reklama
Novela Občianskeho zákonníka (zákon č. 526/2002 Z.z.), účinná od 1. januára 2003 so sebou prináša niekoľko zásadných zmien v zániku poistenia v prípade jeho neplatenia. V nasledujúcom príspevku vám prinášame pohľad na všetky aspekty zániku poistného s prihliadnutím na túto novelu.

Základné, rámcové vymedzenie poistných zmlúv je obsiahnuté v § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"). Podrobnejšiu úpravu podmienok poistenia obsahujú všeobecné poistné podmienky, ktoré sú obligatórnou súčasťou poistnej zmluvy; na tieto sa poistná zmluva odvoláva a sú spravidla k nej pripojené, môžu byť však tomu, kto s poistiteľom zmluvu uzavrel, pred uzavretím zmluvy len oznámené.

Pravidelnou náležitosťou poistných zmlúv a všeobecných poistných podmienok sú aj ustanovenia o zániku poistenia, platné rovnako pre fyzické, ako aj právnické osoby. Tieto v podstate kopírujú kogentnú zákonnú právnu úpravu. Jedným z dôvodov zániku poistenia, v praxi veľmi častým, je neplatenie poistného, ktoré bolo výrazne dotknuté poslednou novelou Občianskeho zákonníka.

Podľa v súčasnosti platného znenia § 801 OZ, poistenie zanikne aj tým, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od jeho splatnosti. Poistenie tu zaniká zo zákona uplynutím príslušnej lehoty. Súčasná právna úprava teda nevyžaduje žiadnu ingerenciu zmluvných strán v podobe odstúpenia od zmluvy zo strany poistiteľa a ani jeho upozornenie či upomenutie poistníka na prípadné následky neplatenia poistného. Zákonné lehoty sú tu pomerne dlhé, čím sú neprimerane zvýhodnení poistníci, a to pre prípad neuhradenia poistného v lehote splatnosti.

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť takýmto právnym následkom po uplynutí lehoty, je jej predĺženie zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody, ktorá musí mať v zmysle § 791 ods. 1 OZ písomnú formu. Zákon nevyžaduje, aby takáto dohoda bola obsiahnutá už priamo v poistnej zmluve; je teda možné k nej dospieť aj počas samotnej zákonnej lehoty, najneskôr však v jej posledný deň.

Podľa § 803 ods. 1 OZ poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Zánikom, ako sme už spomenuli, je moment uplynutia príslušnej lehoty. Poistník (ten, kto s poistiteľom uzavrel poistnú zmluvu) je takto zo zákona povinný platiť dohodnuté poistné až do jej uplynutia. Na druhej strane mu patrí právo na plnenie poistiteľa, ak by v tejto lehote došlo k poistnej udalosti.

Vyššie spomenutá novela Občianskeho zákonníka (zákon č. 526/2002 Z.z.), účinná od 1. januára 2003, sa zásadným spôsobom dotýka citovaného ustanovenia § 801 OZ. Podľa nového znenia (ktoré v prvom odseku ponecháva v platnosti úpravu zániku poistenia pre prípad nezaplatenia poistného za prvé poistné obdobie a jednorazového poistenia), poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa súčasne musí obsahovať výslovné upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. Novým prvkom je teda nielen skrátenie lehoty na zaplatenie poistného, ktorého účelom je posilniť oslabené postavenie poistiteľa, ktoré bolo často zo strany poisteného zneužívané, ale aj zákonné zakotvenie povinnosti poistiteľa (novela zákona už používa pojem "poisťovateľ" namiesto pôvodného pojmu "poistiteľ") doručiť poistenému výzvu na jeho zaplatenie. Samotný akt doručenia výzvy sa takto stáva stredobodom pozornosti prípadného sporu o zánik poistnej zmluvy.

Aj v novej právnej úprave zákon ponecháva stranám možnosť dohodou predĺžiť vyššie citované lehoty. Zmenou nebolo taktiež dotknuté ustanovenie o rovnakých právnych následkoch (zánik poistenia) v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.

S účinnosťou od 1. januára 2003 bude preto potrebné podstatne pružnejšie reagovať na právne skutočnosti spojené s neplatením poistného, najmä na výzvu poisťovateľa na jeho zaplatenie.

-epravo.sk-
Diskusia
26.12.2010 8:38zanik poistnej zmluvy
18.11.2010 18:40zánik poistnej zmluvy
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.