TVOJDOM.SK

Štátny fond rozvoja bývania

Financie a právo - 8.3.2002

Väčšina ľudí plánujúcich vlastné bývanie je postavená pred neľahký problém – kde na to vziať. Možností je niekoľko – od stavebného sporenia cez hypotekárne úvery až po spotrebné a účelové úvery. Ak však chcete svoj „bytový problém“ riešiť stavbou či prestavbou domu, alebo kúpou nového bytu, máte ešte jednu možnosť:...

reklama
Väčšina ľudí plánujúcich vlastné bývanie je postavená pred neľahký problém – kde na to vziať. Možností je niekoľko – od stavebného sporenia cez hypotekárne úvery až po spotrebné a účelové úvery. Ak však chcete svoj „bytový problém“ riešiť stavbou či prestavbou domu, alebo kúpou nového bytu, máte ešte jednu možnosť: ŠFRB, čiže Štátny fond rozvoja bývania. Aby ste odtiaľ získali úver, treba splniť niekoľko podmienok, ale úroky, spôsob ručenia, aj doba splácania sú tu mimoriadne výhodné.

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený na to, aby štát jeho prostredníctvom mohol realizovať konkrétnu pomoc pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu na Slovensku – poskytovať štátnu finančnú podporu (v prevažnej miere formou výhodných dlhodobých úverov). Činnosť začal vykonávať od 1. mája 1996 a od svojho vzniku realizoval vyše 20.000 zmlúv, pričom obhospodaruje na 10 miliárd Sk.

Akú podporu ŠFRB poskytuje a na aké účely
ŠFRB poskytuje tri druhy podpory - úver, nenávratný príspevok (len pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím) a úhradu časti úroku z úveru zo stavebnej sporiteľne. Výška úveru môže byť maximálne 80% z obstarávacej ceny stavby a lehota splatnosti môže dosiahnuť maximálne 30 rokov. Na úver ale nie je právny nárok. Výška úroku sa odvíja od diskontnej sadzby NBS (momentálne je 3,1 až 7,8 % ročne). Pri príspevkoch zo ŠFRB je vyčíslená aj ich maximálna výška - napríklad na byt je to 700.000 Sk.

Prostriedky zo ŠFRB možno použiť len na stanovené spôsoby riešenia problémov s bývaním. V skratke možno povedať, že zo ŠFRB je podporované vytváranie nových bytov – teda stavba nových rodinných a bytových domov, ale aj prestavba, či nadstavba domov pri ktorej vzniknú nové bytové jednotky. Podporovaná je aj komplexná rekonštrukcia starých bytových domov, ktorou sa bývanie v nich skvalitní. Prostriedky z fondu možno použiť aj na kúpu novostavby - najneskôr však do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, a výlučne od toho, na koho bolo kolaudačné rozhodnutie vystavené, teda od zhotoviteľa (od toho, kto stavbu postavil). Pôžičku z fondu nemožno použiť na kúpu starých rodinných domov a ich prestavbu.

Kto môže požiadať o prostriedky zo ŠFRB
Žiadateľom o podporu môže byť fyzická osoba - občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt, dovŕšil 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Mesačný príjem žiadateľa, respektíve mesačný príjem členov jeho domácnosti nesmie presahovať 3,5-násobok životného minima, a zároveň musí byť dostatočný na splácanie úveru – musí byť teda vyšší než súčet 1,3 násobku životného minima a splátky úveru. Ďalšou podmienkou pre pridelenie podpory z fondu je, že žiadateľ musí preukázať vlastné prostriedky vo výške 20 % z obstarávacej ceny nehnuteľnosti, ktorú chce kúpiť alebo postaviť. Za vlastné prostriedky sa nepovažuje úver z banky či sporiteľne, výnimkou sú len prostriedky zo stavebnej sporiteľne.

Ďalšie podrobnosti
Na výstavbu bytu či domu možno použiť prostriedky zo ŠFRB len raz. To znamená, že ak právnická osoba (napríklad miestny úrad, alebo stavebná firma), ktorá je realizátorom stavby, už získala na byty podporu zo ŠFRB, nie je možné, aby o ňu žiadal aj kupca bytu.

ŠFRB nerobí výber žiadostí. Kritériami na udelenie prostriedkov z fondu sú len poradie doručených žiadostí a priority schválené vládou Slovenskej republiky. Medzi priority patrí napr. výstavba nájomných bytov, bytov pre mladých občanov (do 35 rokov) a ťažko zdravotne postihnutých, obnova bytového domu staršieho než 20 rokov a podobne. Ak chcete postaviť rodinný dom a 35 rokov vám už minulo, neznamená to, že nemôžete úver zo ŠFRB získať. Priority však majú nižšie úrokové sadzby.

Každá žiadosť je podľa svojho obsahu (účelu) zaradená do určitej kategórie – na rôzne účely sú podľa ich priority vyčlenené prostriedky v rôznej výške. Môže sa preto stať, že žiadosť o úver na nadstavbu rodinného domu (pri ktorej dôjde k vytvoreniu nového bytu) nebude schválená z dôvodu vyčerpania prostriedkov, ale v tom istom čase podaná žiadosť o pôžičku na výstavbu rodinného domu schválená bude - pretože prostriedky ŠFRB vyčlenené na tento účel ešte neboli vyčerpané. Cieľom takéhoto „škatuľkovania“ je podporiť najmä tých, ktorí to z pohľadu štátu potrebujú najviac.

Dokumentáciu k žiadosti treba odovzdať kompletne, pretože ak ju okresný úrad z dôvodu nekompletnosti vráti, nemôžete ju doplniť, ale musíte si podať žiadosť novú. Tak sa môže stať, že časť dokladov, ktorých platnosť je časovo limitovaná, budete musieť získať znova (napr. potvrdenie o príjme žiadateľa a ručiteľov, doklad o vlastníctve najmenej 20% z obstarávacích nákladov stavby, znalecký posudok). Tento odklad môže v konečnom dôsledku znamenať, že žiadosť bude z dôvodu vyčerpania finančných zdrojov zamietnutá.

Štátny fond rozvoja bývania čaká transformácia
V súčasnosti sa budú rušiť všetky štátne fondy v SR, s výnimkou ŠFRB, ktorý bude v doterajšej podobe fungovať až do 1. 1. 2003. Po tomto termíne sa má pretransformovať (k čomu už existuje uznesenie vlády). Transformáciou sa má dosiahnuť, aby finančné prostriedky, ktoré fond dostáva, boli centrálne (ministerstvom) lepšie kontrolované, regulované a transparentné.

Podpora bytovej výstavby zo strany štátu je na Slovensku nevyhnutná. Z prostriedkov ŠFRB je v súčasnosti podporených asi 40-50 % bytov, ktoré sa u nás postavia, preto by bolo nezmyselné tento fond úplne zrušiť.

-las-
Diskusia
30.6.2012 20:03angela
27.8.2008 21:55Informácia
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.