TVOJDOM.SK

O predkupnom práve

Financie a právo - 20.7.2009

Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený s danou nehnuteľnosťou nakladať podľa vlastného uváženia. Čo ak je ale na nehnuteľnosti predkupné právo?

reklama

Jedným z oprávnení vlastníka veci, a teda aj nehnuteľnosti, je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať, a to napríklad vec užívať alebo aj previesť na iného vlastníka, prípadne darovať. Môže sa slobodne rozhodnúť, čo spraví. Ak je na danej nehnuteľnosti predkupné právo, nemôže už postupovať úplne slobodne...

Predkupné právo

Predkupné právo vzniká priamo zo zákona. Občiansky zákonník ho upravuje v ustanoveniach §§ 602 až 606. Podstatou predkupného práva je dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim o tom, že ak sa kupujúci rozhodne v budúcnosti predať kúpenú vec, ponúkne ju na predaj najprv predávajúcemu. Inými slovami ten, kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo.

Predkupné právo zakotvené v kúpnej zmluve

To, či je na nehnuteľnosti predkupné právo by mal vedieť každý vlastník. Totiž musí sa o tom dohodnúť s predávajúcim, teda aj kupujúci aj predávajúci musia súhlasiť s týmto krokom. Vtedy je predkupné právo zahrnuté do kúpnej zmluvy ako jedno z vedľajších dojednaní zmluvných strán alebo ho zmluvné strany môžu dohodnúť osobitnou zmluvou. Písomnú formu zmluvy o zriadení predkupného práva je nutné dodržať iba pri nehnuteľnostiach.

Každá zmluva o zriadení predkupného práva by mala obsahovať dohodu účastníkov o podmienkach, za ktorých sa vec v budúcnosti ponúkne predávajúcemu na predaj. Mala by tu byť dohodnutá kúpna cena veci alebo aspoň spôsob jej vyčíslenia, splatnosť ceny, či podmienky odovzdania a prevzatia veci. Ak takáto dohoda absentuje, predkupné právo predávajúceho sa bude realizovať podľa § 605 a § 606 Občianskeho zákonníka – po písomne predloženej ponuke musí oprávnená osoba vyplatiť cenu za nehnuteľnosť do dvoch mesiacov a za hnuteľnú vec do ôsmich dní po ponuke.

Povinnosť ponúknuť nehnuteľnosť na predaj najprv predávajúcemu sa vzťahuje na každého budúceho vlastníka nehnuteľnosti. Aj vtedy, ak sa predávajúci po vykonanej ponuke rozhodne nehnuteľnosť nekúpiť, predkupné právo mu zostáva zachované aj vo vzťahu k novému vlastníkovi. Ak by povinná osoba porušila predkupné právo predávajúceho a nehnuteľnosť by predala tretej osobe, predávajúci sa môže od tretej osoby domáhať, aby mu ponúkla vec na predaj.

Predaj sa musí uskutočniť za podmienok, ktoré boli dohodnuté v zmluve o zriadení predkupného práva. Ak také podmienky dohodnuté neboli, za podmienok, za akých tretia osoba vec sama nadobudla. Aj pri porušení predkupného práva zostáva toto právo predávajúceho zachované a pôsobí vo vzťahu k nadobúdateľovi nehnuteľnosti.

Predkupné právo je vždy viazané na osobu predávajúceho a preto nech je už zriadené akokoľvek, jeho smrťou v každom prípade zanikne. Podľa § 604 predkupné právo neprechádza na dediča oprávnenej osoby a nemožno ho previesť na inú osobu.

Často sa stáva v prípade podielového spoluvlastníctva, teda ak je nehnuteľnosť v spoločnom vlastníctve viacerých vlastníkov, že títo vlastníci majú predkupné právo. Čiže ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom formou predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť. Pre ostatných spoluvlastníkov to môže byť dobrá príležitosť na odkúpenie a zvýšenie svojho podielu.

-aerd-
Foto: www.profimedia.cz

Diskusia
19.7.2011 15:13% z ceny ,alebo?
21.7.2009 8:08O predkupnom práve
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.