TVOJDOM.SK

List vlastníctva I.

Financie a právo - 24.8.2009

Základný doklad k nehnuteľnosti, potrebný na mnohé účely, množstvo dôležitých informácii... Aj takto možno charakterizovať list vlastníctva.

reklama

LV alebo list vlastníctva

List vlastníctva je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Základná právna úprava upravujúca problematiku listu vlastníctva ako dokladu k majetku je obsiahnutá v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a v §15 vyhlášky úradu geodézie a kartografie č. 79/1996.

List vlastníctva potrebujem, keď...

List vlastníctva je nevyhnutný vždy, keď je potrebné preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti. Vzťahuje sa k tomu kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, pri vybavovaní hypotéky alebo úveru (napríklad ak by sme chceli založiť svoju nehnuteľnosť za hypotekárny úver v banke), takisto pri oceňovaní nehnuteľností alebo pri hlásení prechodného pobytu. Vyžaduje sa ako doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy.

Vyhotovenie listu vlastníctva – originál, kópia originálu alebo výpis?

List vlastníctva je verejná listina, takže za kolkový poplatok si ho môže vyžiadať každý občan Slovenskej republiky na príslušnej správe katastra.

S listom vlastníctva sa môžeme stretnúť v troch podobách: originál, kópia originálu alebo výpis z originálu.

Originál listu vlastníctva je vždy súčasťou dokumentačných materiálov. Pre jeho dôležitosť ho neslobodno fyzicky poskytnúť nikomu, vždy možno dostať iba výpis z listu vlastníctva alebo jeho kópiu.

Výpis obsahuje len platný stav bez predchádzajúcich zápisov. Vyhotovuje ho tá správa katastra, v obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

  • Kópia originálu obsahuje aj predchádzajúce zápisy o nehnuteľnosti.
  • Kópia originálu a výpis z originálu sú rovnocenné.

Správa katastra poskytuje výpisy alebo kópie na dvojaké účely:

1. na úradné ako verejnú listinu slúžiacu na právne úkony ako podklad k zmluvám a na dedičské konanie – označená je odtlačkom okrúhlej pečiatky,

2. na informatívne účely ako neverejnú listinu slúžiacu na overenie si vlastníka komerčným geodetom, elektrikárom, kominárom, plynárom – označená je odtlačkom podlhovastej pečiatky správy katastra.

Pre právne úkony musí byť list vlastníctva okolkovaný, overený Správou katastra a nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Informácie, ktoré sa týkajú konkrétnej nehnuteľnosti, treba žiadať vždy len na tej správe katastra, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Jedine tam vám po zaplatení správneho poplatku vydajú aktuálny výpis z listu vlastníctva.

Bezplatne možno získať list vlastníctva (aktuálny výpis z listu vlastníctva) na internetovom Katastrálnom portáli (katasterportal.sk). Tento však nemožno použiť na úradné úkony.

List vlastníctva je skutočne dôležitý doklad. Prostredníctvom neho si možno overiť, či vlastníkom je naozaj ten človek, ktorý sa za vlastníka vydáva. V súčasnosti je to naozaj jednoduché, ak viem meno vlastníka alebo číslo parcely, dokážem informácie vyhľadať cez spomínaný katastrálny portál. Ak by si každý kupujúci pred kúpou overil tieto skutočnosti, predišlo by sa tak množstvu podvodov, ktorými sme bohužiaľ svedkami.

-aerd-
Foto: www.profimedia.cz

Diskusia
1.4.2011 7:16---
6.2.2010 7:31Re: LV
23.11.2009 7:00LV
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.