TVOJDOM.SK

Kolaudácia – uvítanie do života

Financie a právo - 18.2.2009

Kolaudácia sa týka najmä novopostavených nehnuteľností, čiže „uvítanie“ stavby do života. Ako prebieha a čo obnáša?

reklama

Kolaudácia je úradné konanie, ktoré podľa stavebného poriadku na mieste overuje, či bola stavba dohotovená podľa plánu a či vyhovuje zdravotným, požiarnym a iným predpisom. Týka sa najmä novopostavených nehnuteľností.

Novopostavený dom je pripravený na kolaudáciu vo fáze, keď je už skoro hotový – má hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, nechýbajú sociálne a hygienické zariadenia v kúpeľniach, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami. V podstate chýbajú len maličkosti, ktoré sa aj tak dopĺňajú ešte dlhé mesiace po nasťahovaní sa.

 

Kolaudačné konanie

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podáva na stavebnom úrade, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce. Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka, a to na základe písomnej žiadosti. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka, označenie a miesto stavby, dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia stavby pred jej dokončením. Stavebník musí v žiadosti uviesť predpokladaný termín dokončenia stavby, termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby. Zákon neurčuje, dokedy treba o kolaudáciu požiadať, odporúča sa však mesiac pred očakávaným ukončením stavby.

Na základe toho stavebný úrad oznámi účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného konania, a to najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad v oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní účastníkov a dotknuté orgány štátnej správy, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Ak je to účelné, prizve stavebný úrad na kolaudačné konanie projektanta, prípadne dodávateľa. Stavebník, prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) je účastníkom kolaudačného konania (ak je v čase začatia konania známy).

V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe poškodenia brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.

S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby, pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

O kolaudačnom konaní bližšie hovorí Stavebný zákon č. 50/1976.

 

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom či mestskom úrade. Mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe na základe žiadosti majiteľa.

Na základe kolaudačného rozhodnutia, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a geometrického plánu novostavby s výkazom výmer môže vlastník požiadať príslušný katastrálny úrad o pripísanie novostavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená. Následne si môže vyžiadať na katastrálnom úrade list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy so zanesenými novými údajmi o rodinnom dome.

Na základe týchto dokumentov a kolaudačného rozhodnutia je možné požiadať mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva, o zmenu trvalého bydliska pre seba a všetkých členov rodiny.

-aerd-
Foto: www.profimedia.cz

Diskusia
18.6.2009 9:31Re: kolaudácia
22.2.2009 10:03kolaudácia
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.