TVOJDOM.SK

Deľba nehnuteľného majetku po rozvode

Financie a právo - 1.4.2008

Rozvod nie je žiadnou príjemnou záležitosťou - prináša so sebou mnoho nepríjemných situácií a jednou z nich je i deľba majetku.

reklama

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je majetkoprávny vzťah, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnoprávne postavenie partnerov v manželstve po hospodárskej stránke. Vzniká dňom sobáša a znamená, že všetky veci nadobudnuté počas trvania manželstva sú spoločným majetkom oboch partnerov, bez ohľadu na to, akým podielom sa podieľali na ich zaobstaraní. Výnimkou sú iba veci získané dedičstvom alebo darovaním, veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Takýmto spôsobom zákon ochraňuje napríklad ženy, ktoré prinášajú do rodiny hodnoty v podobe starostlivosti o deti a domácnosť, i keď nemajú zárobok. Problém však nastane, keď idylka pominie a dôjde k rozvodu. Vtedy bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká a je nutné aby sa bývalí manželia majetkovo vyporiadali. K tomu môže dôjsť dohodou alebo súdnou cestou.

Keď sa delí majetok
Najväčšie problémy vznikajú pri vyporiadaní nehnuteľného majetku, kde veľmi často dochádza k rôznym nedorozumeniam. Veľmi častým prípadom je, že jeden z partnerov začal so stavbou domu alebo s kúpou bytu ešte pred vstupom do manželstva. Do nehnuteľností vložil značnú časť vlastných finančných prostriedkov, no k podpisu kúpno-predajnej zmluvy, resp. k dokončeniu stavby došlo až po uzavretí manželstva. Vtedy nehnuteľnosť automatický spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Relevantný nie je ani fakt, že list vlastníctva, či kolaudačné rozhodnutie je vydané len na jedného z bývalých manželov. Je prirodzené, že jeden z partnerov sa začne dovolávať svojich práv vyplývajúcich zo zákona a žiada polovicu majetku, zatiaľ čo ten druhý sa cíti ukrivdený.

Pre posúdenie toho, či rodinný dom môže byť opovažovaný ako výlučný majetok jedného z exmanželov, je dôležité, v akom štádiu bola stavba v čase uzatvorenia manželstva - či už spĺňala základné atribúty rodinného domu, teda či už mala všetky vertikálne a horizontálne konštrukcie, strechu, schodisko a pod.. Pokiaľ chce jeden z partnerov chrániť svoje investície, nezhodám je možné predísť tak, ak manželia spíšu dohodu o zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva vo forme notárskej zápisnice. Na základe takejto zápisnice môže jeden z manželov nadobudnúť majetok do výlučného vlastníctva aj počas manželstva.

Dohoda ako najlepšie riešenie
Po ukončení manželstva je najvýhodnejšie vyporiadanie nehnuteľného majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve dohodou. Ak k nej dôjde, dohoda musí mať písomnú podobu a účinnosť nadobúda vkladom do katastra.

Pokiaľ dohoda nie je možná, jeden z exmanželov môže podať návrh na vyporiadanie vlastníctva súdnou cestou, pričom súd by mal pri určovaní vlastníckeho podielu zohľadniť akú sumu vložil každý z partnerov do financovania nehnuteľnosti. Súd zároveň musí rozhodnúť, v akom rozsahu sa majú bývalí manželia podieľať na spoločných dlhoch, napr. pri splácaní hypotéky.

Ak by do troch rokov od rozvodu nedošlo k vyporiadaniu spoločného majetku dohodou ani k podaniu návrhu na vyporiadanie k súdu, dom alebo byt sa automaticky stáva podielovým spoluvlastníctvom oboch partnerov, pričom ich podiely sú rovnaké.

-les-
Foto: http://www.isifa.com/

Diskusia
18.11.2012 19:51Re: Ako pracuje sud
8.10.2012 17:58Re: dedicstvo
8.10.2012 17:54Ako pracuje sud
21.9.2011 20:45dedicstvo
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.