TVOJDOM.SK

Darovanie hnuteľných a nehnuteľností vecí

Financie a právo - 30.7.2007

Jedným zo spôsobov, ako môže hnuteľná alebo nehnuteľná vec zmeniť svojho vlastníka je darovanie. Veľmi často sa práve touto...

reklama
Jedným zo spôsobov, ako môže hnuteľná alebo nehnuteľná vec zmeniť svojho vlastníka je darovanie. Veľmi často sa práve touto cestou riešia majetkoprávne vzťahy v rámci rodiny. Aby však bolo darovanie právoplatné, a mohlo byť zohľadnené napr. pri dedení alebo pri predaji danej veci, musí byť riadne zmluvne podchytené.

Zmluvy o darovaní
Ak je darovanie spojené s reálnym odovzdaním predmetu darovania, môže byť právny úkon urobený akýmkoľvek spôsobom, teda nevyžaduje sa písomná forma zmluvy.

Pokiaľ však k odovzdaniu predmetu darovania dôjde až neskôr po uzavretí darovacej zmluvy , vyžaduje sa písomná - konsenzuálna zmluva. To je aj prípad darovania bytu, domu či pozemku, kedy je zápis vlastníckych do katastra nehnuteľností realizovaný práve na základe písomnej zmluvy o darovaní. Nedodržanie písomnej darovacej zmluvy má pritom za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu.

Základné znaky darovacej zmluvy
Jednou zo základných podmienok toho aby bolo darovanie platné je, že darca musí byť skutočným vlastníkom darovaného predmetu. Pokiaľ je napríklad predmet darovania v bezpodielovom vlastníctve manželov, je potrený súhlas obidvoch.

Naopak, pri obdarovaní manželov inou osobou je pre posúdenie toho, kto je obdarovaný, rozhodujúci úmysel darcu a to v tom zmysle, či chcel darovať vec iba jednému z manželov alebo obom.

Základnými znakmi darovacej zmluvy je bezodplatnosť a dobrovoľnosť.

- Bezodplatnosť znamená, že darca nemôže od obdarovaného získať žiadny majetkový či finančný prospech, ani nesmie obdarovaného zaväzovať k tomu aby preňho niečo urobil. Darovanie je možné viazať na plnenie určitej podmienky, tá však nesmie byť v rozpore so základnými znakmi darovania. Podmienka môže byť buď odkladacia alebo rozväzovacia. Podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či právne následky úkonu nastanú. Podmienka je rozväzovacia, ak od jej splnenia závisí, či následky, ktoré už nastali, pominú. Podľa slovenského právneho poriadku darovanie nemôže byť viazané na podmienku darcovej smrti, teda darovanie pre prípad smrti nie je prípustné.

- Dobrovoľnosť znamená, že darca nemôže druhej osobe vnútiť svoj dar proti jeho vôli a darca má právo dar prijať alebo odmietnuť. Darca je povinný vopred upozorniť na nedostatky darovanej veci, o ktorých vie. Ak má vec nedostatky, na ktoré darca neupozornil, má obdarovaný právo dar vrátiť a to aj v prípade, ak darca o týchto nedostatkoch nevedel. Ak je predmetom darovania nehnuteľnosť môže ísť napr. o právne vady - nevysporiadané vlastnícke vzťahy, zaťaženie nehnuteľnosti záložným právom, dlh, vecné bremeno a pod.. Ak vzniknú obdarovanému v dôsledku daru nejaké škody, môže požadovať od darcu plnenie povinností vyplývajúcich z jeho zodpovednosti za škodu.

Zánik darovania
V porovnaní s kúpnou zmluvou má darovacia zmluva z hľadiska obdarovaného jednu nevýhodu - darovaciu zmluvu je možné napadnúť. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo domáhať sa vrátenia daru je osobným právom darcu, a preto ho nemôžu požadovať iné osoby po smrti darcu. Výnimkou je prípad, ak darca za svojho života urobil úkon smerujúci k vráteniu daru. Vtedy jeho dedičia majú právo domáhať sa vydania daru.

Ak sa dar vracia, musí obdarovaný vrátiť darcovi všetko, čo mu bolo darované. Obdarovaný v takom prípade musí darcovi vrátiť konkrétnu vec, ktorá bola predmetom dohody alebo, ak už danú vec nevlastní, musí vrátiť peňažitú náhradu zodpovedajúcu hodnote veci. S vecou musia byť vydané aj úžitky, pokiaľ ich obdarovaný získal v čase, keď už nebol v dobrej viere.

Právo obdarovaného vrátiť dar ako aj právo darcu vymáhať dar sa premlčuje rovnako ako ostatné majetkové práva, tj. v 3 - ročnej premlčacej lehote.

Vplyv darovania na dedenie
Darovanie nehnuteľnosti alebo iného majetku môže a nemusí ovplyvniť výšku dedičského podielu obdarovaného. Je len vecou dohody dedičov, či ku skutočnosti darovania budú prihliadať alebo nie.

Ak sa dedičom nepodarí uzavrieť medzi sebou dohodu, súd na darovanie prihliada takým spôsobom, že dedičovi sa do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal – pokiaľ ide o dar, ktorý presahuje rámec bežného darovania, ako napr. nehnuteľnosť.

V praxi to funguje tak, že do celkovej hodnoty dedičstva sa započíta aj cena daru. Táto suma sa rozdelí medzi všetkých dedičov s tým, že z dedičského podielu obdarovaného sa odráta hodnota daru. V prípade ak hodnota daru bola vyššia ako podiel, ktorý na základe tohto výpočtu obdarovanému dedičovi prislúcha, tento z dedičstva nedostane nič. Medzi ostatných dedičov potom súd rozdelí to, čo v dedičstve zostalo ku dňu úmrtia poručiteľa. Obdarovaný dedič však nie je povinný čokoľvek z darovaného majetku do dedičstva vracať.

-pan-
Foto: www.isifa.com

Diskusia
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.