TVOJDOM.SK

Darovacia zmluva

Financie a právo - 14.4.2009

Existujú rôzne formy nadobudnutia nehnuteľnosti. Môžeme si ju obstarať z vlastných finančných zdrojov, zdediť alebo dostať do daru.

reklama

S darovaním niečo niekomu sa možno stretnúť najmä v rodine. Rodičia sa rozhodnú darovať svoj byt svojmu dieťaťu, prípadne iní príbuzní, napríklad starí rodičia chcú darovať dom alebo pozemok svojim vnúčatám a podobne. Aj túto možnosť je možné právnicky podložiť a realizovať.

Darovanie, respektíve darovaciu zmluvu bližšie charakterizuje Občiansky zákonník, konkrétne paragrafy 628 až 630. Darovacia zmluva je zmluva, ktorou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

 

Všeobecná charakteristika

Darovacia zmluva je dvojstranný právny vzťah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán, t. j. darcu a obdarovaného. Darcom môže byť len vlastník daru. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. V prípade, že je dar v spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť všetci spoluvlastníci. Darovacia zmluva musí spĺňať atribúty ako sú predmet darovania, bezplatnosť a dobrovoľnosť. Bezplatnosť znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch. Z dobrovoľnosti vyplýva, že dar sa poskytuje bez právnej povinnosti poskytnúť ho.

Darovacia zmluva by mala obsahovať tieto náležitosti: zmluvné strany (t. j. darca a obdarovaný), predmet zmluvy, vyplatenie alebo odovzdanie daru, aktuálny dátum a podpisy darcu i obdarovaného.

 

Ústne či písomne?

Toto kritérium záleží od toho, či ide o hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú. Podľa § 628 „Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.“ Takže v prípade, že predmetom daru je nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí byť písomná. Vlastníctvo nadobúda darca až právoplatnosťou rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Mnohé zmluvy sa môžu uzatvoriť aj ústne (darovanie hnuteľných vecí, pôžička a podobne), takýto postup však nie je najvýhodnejší, nakoľko vždy vzniká riziko možných neskorších sporov medzi zmluvnými stranami. Ako sa hovorí, papier nepustí. V prípade, že predsa len uzatvárame zmluvu ústne, je vhodné pribrať svedka (najlepšie niekoho nezainteresovaného), ktorý bude v budúcnosti v prípade sporu vedieť dosvedčiť obsah zmluvného vzťahu.

 

Vrátenie daru

Podľa § 630 sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V prípade darovania organizáciám tretieho sektora prichádza do úvahy najmä porušenie dobrých mravov. Niekedy si darcovia vymedzia akého druhu správania sa musí obdarovaný zdržať (napríklad ohovárania a podobne).

 

Neplatná darovacia zmluva

Darovacia zmluva je právny úkon, ktorý je platný v prípade, ak spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky.

Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Napríklad právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný. Neplatný je aj vtedy, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.

 

Daň z darovania

Týmto aspektom sa už darca nemusí zaoberať, pretože od 1. 1. 2004 je daň z darovania zrušená.

-aerd-
Foto: www.profimedia.cz

Diskusia
2.12.2009 7:11Re: Re: Dar
21.7.2009 8:17Re: Dar
3.7.2009 10:23Re: Dar
1.7.2009 14:02Re: Re: Dar
24.4.2009 16:38Re: Dar
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.