TVOJDOM.SK

Čo je potrebné priložiť k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností?

Financie a právo - 28.10.2002

V dnešnej modernej dobe je už bežnou záležitosťou kúpa a predaj nehnuteľností. Nie vždy sa však človek stretáva s ochotou zamestnancov katastrálnych úradov poradiť v základných otázkach súvisiacich so zápisom nehnuteľností do katastra nehnuteľností. Na niektorých „pokrokovejších“ katastroch je možné nájsť na vývesných...

reklama
V dnešnej modernej dobe je už bežnou záležitosťou kúpa a predaj nehnuteľností. Nie vždy sa však človek stretáva s ochotou zamestnancov katastrálnych úradov poradiť v základných otázkach súvisiacich so zápisom nehnuteľností do katastra nehnuteľností. Na niektorých „pokrokovejších“ katastroch je možné nájsť na vývesných tabuliach základné informácie, o tom, čo všetko potrebujete k zápisu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Ak tomu tak nie je, tak ste odkázaní na ochotu či neochotu toho ktorého zamestnanca katastra alebo na hľadanie informácií od známych, ktorí už úspešne kolotoč na katastrálnom úrade absolvovali. Preto je najlepšie hľadať informácie priamo v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“).

Občiansky zákonník ustanovuje v § 133 ods. 2, že pri prevode nehnuteľnosti na základe zmluvy sa nadobúda vlastnícke právo vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania. Problematiku vkladu a zápisu práv k nehnuteľnostiam upravuje § 28 a nasl. katastrálneho zákona. K zápisu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je potrebné nasledovné:

1. Návrh na vklad
Návrh na vklad sa podáva písomne, jedno vyhotovenie sa odovzdáva na katastri nehnuteľností, kde ho v podateľni zaevidujú, druhé vyhotovenie si necháte potvrdiť a ostáva pre Vašu potrebu. Návrh na vklad obsahuje presné označenie účastníkov právneho úkonu – pri fyzickej osobe meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, pri právnickej osobe je to obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, meno a priezvisko osoby oprávnenej zastupovať a podpisovať zmluvu v mene právnickej osoby, presné označenie správy katastra, kde má byť vklad vykonaný. Ďalej je potrebné označiť právny úkon, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (napr. kúpna, darovacia zmluva a pod.), číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré bude vkladom dotknuté už zapísané v katastri nehnuteľností. Zároveň je potrebné na záver uviesť, že zmluvná voľnosť strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné a právny úkon je vykonaný v predpísanej forme. Uvedenie dátumu a podpisy oprávnených osôb sú samozrejmosťou. Osvedčovanie podpisov na návrhu na vklad katastrálny zákon nevyžaduje, ak sa však zmluvné strany dohodnú je možné tieto notársky osvedčiť.

2. Prílohy k návrhu na vklad
- zmluva, na základe ktorej sa má právo k nehnuteľnosti zapísať do katastra nehnuteľností. Zmluvu predkladáme v počte vyhotovení - toľko koľko je účastníkov (ak sú účastníkmi manželia považujú sa za dvoch účastníkov) plus 3 vyhotovenia navyše. Na rozdiel od návrhu na vklad katastrálny zákon vyžaduje v § 42 ods. 3, aby boli podpisy prevodcov na zmluve úradne osvedčené (notárom alebo matrikou). Osvedčovanie podpisu sa nevyžaduje, ak je prevodcom štátny orgán, FNM SR, Slovenský pozemkový fond alebo obec. Často je sporné, či sa pojmom prevodcovia myslia obe zmluvné strany. Vzhľadom na to, že pojem prevodca nie je nikde zadefinovaný, za prevodcu sa v praxi považuje osoba, ktorá prevádza nehnuteľnosť – čiže predávajúci, darca a pod. Ten, kto nehnuteľnosť nadobúda, čiže nadobúdateľ – kupujúci, obdarovaný nemusí svoj podpis úradne osvedčovať. Ak sa však zmluvné strany dohodnú, je možné osvedčiť aj podpis nadobúdateľa.

- ocenenie nehnuteľnosti, čiže znalecký posudok vyhotovený znalcom v príslušnom odbore. Znalecký posudok sa predkladá v 2 originálnych vyhotoveniach, nie však starší ako 1 rok. V znaleckom posudku bývajú ako prílohy list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace), identifikácia parciel (ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na LV), geometrický plán (len ak ide o reálne rozdelenie pozemku alebo zriadenie vecného bremena práva prechodu cez pozemok) alebo kópia z katastrálnej mapy.

- ak je účastníkom právnická osoba, tak prílohou k návrhu na vklad je aj výpis z obchodného, živnostenského alebo iného registra, príp. iný doklad o zriadení právnickej osoby

- ak sa účastník nechá zastúpiť splnomocnencom, tak je potrebné doložiť aj splnomocnenie či už generálne alebo špeciálne (čiže len na určité úkony), pričom podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne osvedčený

Návrh na vklad spolu s príslušnými prílohami môže podať jeden z účastníkov alebo všetci účastníci konania spoločne. Jeho späťvzatie je možné len so súhlasom všetkých ostatných účastníkov konania - § 31b písm. d) katastrálneho zákona. Správa katastra je návrhom účastníkov viazaná. Na písomnom vyhotovení návrhu na vklad zamestnanec katastrálneho úradu vyznačí deň a hodinu jeho doručenia, čo je významné najmä z hľadiska priority zápisov vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, ako aj právnej istoty účastníkov právneho vzťahu. Podľa § 32 ods. 1 katastrálneho zákona je správa katastra povinná rozhodnúť o návrhu na vklad do 30 dní od jeho doručenia, čo však drvivá väčšina z nás vie, že nie je zďaleka dodržiavané.

-epravo.sk-
Diskusia
11.10.2010 10:08Re: Darovanie 1/2 bytu
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.