TVOJDOM.SK

Statiku v stavebníctve sa nevypláca podceňovať

Stavba a rekonštrukcia - 1.2.2010

Nosné konštrukcie domu sú celoživotne vystavované rôznym záťažiam. A preto tu je statika, ktorá má zaistiť, aby konštrukcie vydržali čo majú a mnohokrát i niečo naviac…

reklama

Statika je veľmi dôležitá náuka, ktorá zaujíma pri navrhovaní i stavbe budov jedno z najvýznamnejších miest, pretože sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb, ktoré sú po celú dobu ich životnosti vystavené rôznemu namáhaniu.

Význam statiky v stavebníctve

Ak sa chystáme na stavbu či rekonštrukciu domu, sú statické výpočty, prípadne posudky, veľmi dôležité. Statiku treba strážiť i v prípade menších stavebných úprav, ktoré by na prvý pohľad nemali mať vplyv na celkovú stabilitu konštrukcie. Nosné konštrukcie, zhotovené z dreva, murovacích materiálov, betónu, ocele alebo ich kombinácií, musia prenášať vlastnú tiaž a tiaž všetkých trvalých častí stavby, úžitkové zaťaženie, teda vybavenie budov a hmotnosť ľudí, ktorí sa v nich budú pohybovať, a zaťaženie snehom i vetrom. Do úvahy treba brať i mimoriadne udalosti, ako napríklad zemetrasenie či výbuch a podobne.

Budovy musia byť navrhnuté tak, aby účinkom vyššie konkretizovaného zaťaženia bezpečne odolávali. Pôvodne boli hodnoty navrhovanej konštrukcie väčšinou (s výnimkou veľkých sakrálnych či vojenských stavieb) určované na základe skúseností a potom pri niektorých typoch stavieb a konštrukcií aj pomocou empirických vzorcov, vytvorených pre tento účel. V 19. storočí prišla k slovu statika, poprípade dynamika. Dnes je bezpečnosť konštrukcie určovaná medzným stavom, ktorý vyjadruje najmenej priaznivú kombináciu pevnosti a zaťaženia.

Statika budov je veľmi náročnou a zodpovednou činnosťou. Ak ovládame statické výpočty, môžeme si odhadné hodnoty stanoviť sami, avšak rozhodujúci a záväzný posudok môžu vystaviť iba kvalifikovaní autorizovaní stavební inžinieri.

Statický posudok áno, či nie?

Statický posudok je nutné vystaviť vždy, keď sa zasahuje do nosnej konštrukcie stavby. Rizikové môžu byť i zdanlivo nevýznamné zásahy v tejto oblasti pri rekonštrukciách. Ak sa pustíme do rekonštrukcie domu svojpomocne, je vodidlom pre nevyhnutnosť statického posúdenia zásah do zvislých nosných konštrukcií. To znamená napríklad vybúranie pôvodnej, napríklad nenosnej priečky na druhom nadzemnom podlaží a jej vymurovanie na novom mieste (môže dôjsť k preťaženiu stropu) alebo inštalácia nových podláh s vyššou hmotnosťou – i tak môžeme neúnosne zaťažiť stropnú konštrukciu, zväčšovanie či vytváranie nových okenných či dverných otvorov a podobne.

Statické parametre tiež treba brať do úvahy, keď sa pôvodne obytná miestnosť zmení na prevádzku alebo sklad. Tu sa dá predpokladať väčšie podlahové zaťaženie, ktoré môže mať vplyv i na okolité prvky stavby. K poruchám dochádza aj pri zastrešovaní alebo zasklievaní balkónov, keď sú použité ťažké konštrukcie. Pri rozhodovaní o statickom posudku tiež treba brať do úvahy vek stavby. Staršie murivá či drevené konštrukcie môžu podliehať opotrebeniu zaťažením a pri neodbornom zásahu potom môže dôjsť k ich nevratnému poškodeniu až deštrukcii.

Statický prieskum

Pri projektovaní nosných konštrukcií je posudzovaná ich únosnosť, stabilita, životnosť, odolnosť a veľkosť deformácií, ktoré ešte neznemožňujú funkčnosť konštrukcie.

Aktuálny stav konštrukcie potom ovplyvňujú aj všetky dodatočné zmeny danej stavby – nadstavby, spevňovanie stropov, opravy krovov, výmena krytiny, ale naopak i chátranie budovy, zmeny podloží a podobne. Pri statickom prieskume sa posudzuje, či sú pohyby stavby ešte aktívne, alebo už skončili. Na zreteľ treba brať nielen konštrukcie hlavné, ale i doplnkové, to znamená podhľady alebo nenosné priečky. Zistiť sa to dá rôznymi metódami – najjednoduchšie sú sadrové pásky na najväčších trhlinách, označené dátumom inštalácie a postupne zmenovými údajmi v čase. Ak dôjde k porušeniu pásky maximálne v rozmedzí niekoľkých dní, je nutné urobiť neodkladne výstuže konštrukcie s ďalším sledovaním nových pások.

Pri preverovaní konštrukcie je nutné skúmať klenby, výklenky, komíny, otvory, dilatačné škáry, stropy, ale i porušené murivo a vo výkresoch potom vyznačiť ich dimenzie, materiál i stav. Súčasne je nutné vyznačiť aj oslabené či narušené drevené konštrukcie, či už opotrebovaním alebo hubami, vlhkosť v stavbe a podobne. V závislosti od charakteru poruchy môžu byť vyžadované i ďalšie prieskumy, geologický či hydrogeologický (tie sú vyžadované pri každej novostavbe), prieskumy omietok, dreva a ďalších stavebných materiálov.

Statické prieskumy treba brať do úvahy, pretože znížená či nedostatočná únosnosť muriva a ďalšie možné poruchy môžu mať za príčinu nielen estetické a funkčné chyby stavby, aj keď z hľadiska bezpečnosti objekt zatiaľ vyhovuje. Následne však môžu mať i tieto chyby za príčinu lokálne, a časom i celkové preťaženie nosných konštrukcií objektu, a teda i jeho bezpečnosť.

-Dana D. Daňková-
Foto: www.profimedia.cz

Diskusia
7.5.2010 13:31Re: Re: Re: +
8.4.2010 7:07Re: Re: Re: +
1.3.2010 18:33Re: Re: +
1.3.2010 9:32Re: Re: +
14.2.2010 9:51Re: Re: Re: +
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.