TVOJDOM.SK

Postup pri odstraňovaní stavby

Stavba a rekonštrukcia - 20.6.2012

Stavbe nového rodinného domu niekedy predchádza odstránenie pôvodnej stavby, ktorá už svojim riešením nevyhovuje nárokom užívateľov, alebo je po technickej stránke v takom zlom stave, že by jej rekonštrukcia nebola efektívna.

reklama

Na búranie domu je potrebné získať povolenie na odstránenie stavby, ktoré vydáva stavebný úrad, resp. obecný úrad. V žiadosti o povolenie odstránenia stavby sa uvádzajú základné informácie o stavbe (druh stavby, účel na ktorý bola využívaná, jej popisné číslo, katastrálne územie na ktorom sa nachádza), dôvody na odstránenie stavby, resp. spôsob nového využitia pozemku.

Žiadateľ by mal vedieť uviesť predpokladaný začiatok a koniec prác aj to, akým spôsobom bude odstránenie stavby realizované. V prípade, že využije služby profesionálnej firmy, treba uviesť jej meno. Ak plánuje stavbu odstrániť svojpomocne, musí uviesť meno osoby, ktorá bude vykonávať odborný dohľad. Treba tiež uviesť, aké mechanizmy budú pri búraní použité, kde a ako bude použitý alebo uložený prebytočný materiál.

V žiadosti sa uvádzajú aj dotknuté osoby, akými sú napríklad vlastníci susedných pozemkov a stavieb. V prípade, že sa žiadosť týka obývanej obytnej budovy, je nutné uviesť, ako bude pre osoby, ktoré v budove bývajú riešené náhradné ubytovanie.

K žiadosti treba pripojiť: list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy, technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku, doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete (elektrina, plyn, voda a kanalizácie) a životné prostredie. Súčasťou prílohy má byť aj dohoda s kvalifikovanou osobou, ktorá bude pri odstraňovaní stavby zabezpečovať odborný dozor a dokumentácia, príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstraňovať. Za žiadosť sa platí správny poplatok vo výške 6,50 €.

Búracie práce

Búranie nesmie byť zahájené skôr, ako sa odpoja všetky prípojky na ktoré bol objekt napojený. Pri búraní sa postupuje zhora nadol. Búracie práce možno vo všeobecnosti rozdeliť podľa použitej technológie na demolačné a búracie práce postupným rozoberaním ručne s použitím páčidiel, krompáčov, zbíjacích a búracích kladív a podobných ručných nástrojov a na demolačné a búracie práce realizované akýmkoľvek iným spôsobom – najčastejšie ťažkými strojmi ako sú buldozéry a bagre alebo, v špeciálnych prípadoch, s použitím výbušniny. Búranie sa musí vykonať v súlade s osobitnými predpismi z hľadiska bezpečnosti, hygieny práce a ochrany životného prostredia. Je potrebné čo najviac minimalizovať prejavy pri výkone demolácií a búracích prác a to hluk, prach, rušenie okolia, nežiaduce zásahy do okolitého prostredia. Za týmto účelom sa používajú ochranné prostriedky ako napr. ochranné siete, kontajner na odpad, rúry na sypanie odpadu bez vytvárania prachu a podobne. Po vybúraní a demolácii vzniká odpad, ktorý je potrebné odviezť a vhodne uskladniť v súlade s platnými normami o životnom prostredí. Na túto činnosť netreba zabúdať pri plánovaní rozpočtu a je vhodné na ňu vyčleniť určité finančné prostriedky, ktorých výška je závislá od hmotnosti vybúraného odpadu.

Jednoduchšou, ale finančne náročnejšou možnosťou odstránenia stavby, je objednanie si tejto služby u firmy, ktorá všetko potrebné zabezpečí sama, bez nutnosti akejkoľvek ďalšej spolupráce s objednávateľom. Cenové ponuky týchto spoločností sa pri búraní rodinných domoch pohybujú v sumách okolo 10000 eur. Zo skúsenosti tých, ktorí si už týmto procesom prešli vyplýva, že finančne neporovnateľne výhodnejšou možnosťou je odstránenie stavby svojpomocne. To zahŕňa zabezpečenie nasledujúcich úkonov: zapožičanie búracej techniky, respektíve nájom bagra alebo buldozéru (platí sa na hodiny), odvoz stavebného odpadu nákladným autom vrátane naloženia odpadu (cena dopravy závisí od vzdialenosti skládky) a napokon uloženie stavebného odpadu na skládku (cena závisí od množstva sute). Poslednou položkou je stavebný dozor. Náklady na všetky tieto práce by sa pri svojpomocnom zabezpečovaní búracích prác mali pomestiť do 1000 eur. Časť materiálu zo zbúraného domu je niekedy možné znovu využiť alebo v prípade kovových častí predať ako kovošrot, čím sa časť nákladov na búranie môže vrátiť.

-pan-
Foto: www.thinkstock.cz

Diskusia
Nikdo tento článek zatím nekomentoval. Buďte první...
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.