TVOJDOM.SK

Energetická certifikácia budov - prospešná alebo na príťaž?

Stavba a rekonštrukcia - 21.5.2012

Všetky novostavby a stavby po významnej rekonštrukcii musia prejsť, podľa zákon č. 555 o energetickej hospodárnosti budov, posúdením ich energetickej náročnosti. Ide len o ďalšiu administratívnu prekážku alebo majú tieto opatrenia pre majiteľov a užívateľov budov reálny prínos?

reklama

V minulosti sa spotrebou energie pri užívaní budovy nikto nezaoberal a stavby sa realizovali len s dôrazom na minimalizovanie realizačných nákladov, alebo naopak, s dôrazom na maximálny komfort. Až na prelome tisícročí sa spoločnosť na globálnej úrovni začala zaoberať otázkou plytvania energetickými zdrojmi a dopadom tohto správania na životné prostredie. Stúpajúce ceny energií napokon vzbudili záujem aj na strane užívateľov a prevádzkovateľov stavieb. V súčasnosti je už takmer samozrejmé, že každý súkromný stavebník uprednostní také konštrukčné riešenia a technické zariadenia, aby bol jeho dom čo najúspornejší. Väčšinu stavieb však realizujú developerské spoločnosti, pre ktoré sú, z hľadiska ich budúcich ziskov z predaja alebo prenájmu týchto priestorov, rozhodujúce hlavne náklady na výstavbu. Energetická náročnosť týchto budovy, by pri ich projektovaní hrala len minimálnu rolu v prípade, že by táto problematika nebola podchytená legislatívou. Energetická certifikácia budov (ECB) sa tak stala jedným z nástrojov ako viesť každého staviteľa k tomu, aby uvažoval o úspornosti a efektívnosti budovy. Je predpoklad, že už v najbližších rokoch začne hrať energetická certifikácia budov dôležitú úlohu pri predaji nehnuteľností, pričom zásadne ovplyvní ich trhovú hodnotu, či dokonca samotnú predajnosť.

Legislatívny rámec pre ECB

Energetická certifikácia budov podlieha zákonu č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhláška MVRR SR č. 311/2009 Z. z. Niektoré ustanovenia upravil aj zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a príslušné technické normy ku každej zo štyroch profesií. Takzvané miesta spotreby ako sú: vykurovanie, tepelná technika, vetranie, klimatizácia a osvetlenie. Metodika výpočtu je predpísaná vo vykonávacej vyhláške k uvedenému zákonu a vychádza z presne špecifikovaných technických noriem (napr. STN EN 13790, STN EN 15603, STN EN 15316 a iných). V prípade, že sa použije pri výpočte softvér, musí byť garantovaná presnosť výsledku v súlade s referenčnými výpočtami v zmysle príslušných technických noriem. Energetická certifikácia budovy sa musí realizovať pri predaji budovy, pri prenájme budovy resp. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy. Vykonanie energetickej certifikácie budovy sa osvedčuje energetickým certifikátom, ktorý platí najviac 10 rokov.

Kto je oprávnený vydať ECB?

Energetická certifikácia budov sa radí medzi odborné posudky ako súdnoznalecké posudky, či revízne správy. Energetická certifikácia budov vychádza z obhliadky stavby, empirických vedomostí znalca a matematických výpočtov. Energetický certifikát môže vystaviť len oprávnená odborne spôsobilá osoba. Vydanie energetického certifikátu budovy vyžaduje odbornú spôsobilosť v týchto štyroch oblastiach: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov a napokon nútené vetranie a klimatizácia. Na získanie odbornej spôsobilosti v každej oblasti je nutné preukázať prax v danej problematike minimálne 3 roky a úspešne absolvovať skúšky odbornej spôsobilosti pre každú zo štyroch oblastí.

Dozorné orgány

Nad dodržovaním zákonných úprav a technicky správnym prevedením energetického certifikátu drží kontrolnú ruku Energetická inšpekcia, ktorá spadá pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Energetická inšpekcia kontroluje hlavne: stavebné úrady v priamom uplatnení ECB pri kolaudácií budovy, stavebníkov, ktorí dodali ku kolaudácii objednávku ECB, aby splnili lehotu a dodali dodatočne vypracovaný certifikát, investorov a majiteľov budov či vlastnia ECB a či vystavili energetický štítok budovy na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy a tiež prenajímateľov priestorov v budove či sprístupnili ECB k nahliadnutiu nájomcom. Inšpekcia pravdaže dohliada aj na odborne spôsobilé osoby a ich postupy pri vydávaní energetického certifikátu. Pokuta za nesplnenie ustanovení zákona o energetickej hospodárnosti sa môže pohybovať od 700 do 1000 eur.

-les-
Foto: www.thinkstock.cz

Diskusia
30.9.2013 19:06buzeranti
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.