TVOJDOM.SK

Kolaudačné rozhodnutie

Rodinné domy - 21.3.2007

Kolaudačné rozhodnutie je doklad, ktorý zakladá právo začať užívať stavbu. Vydáva ho stavebný úrad, ktorý týmto rozhodnutím...

reklama

Kolaudačné rozhodnutie je doklad, ktorý zakladá právo začať užívať stavbu. Vydáva ho stavebný úrad, ktorý týmto rozhodnutím presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať.

Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej dokončenej stavby, prestavby, prístavby alebo nadstavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Môže ho vydať iba ten stavebný úrad, ktorý vydával stavebné povolenie. Stavebný úrad môže od kolaudácie stavby upustiť, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, aj keď určil, že podliehajú stavebnému povoleniu. Potrebné je vždy, ak je stavba určená na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu. Na garáž len vtedy, ak nepatrí do kategórie drobných stavieb. Kolaudačné rozhodnutie musí mať aj stavba s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Návrh na začatie kolaudačného konania
Vydaniu kolaudačného rozhodnutia predchádza kolaudačné konanie, ktoré začína na žiadosť stavebníka. Okrem základných údajov o stavebníkovi a stavbe sa k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa potreby pripoja aj ďalšie dokumenty, napr. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia, prípadne aj rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, a iné.

Kolaudačné konanie
Stavebný úrad oznámi účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemku) obci a dotknutým orgánom stavebnej správy, začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym konaním spojeným s miestnym zisťovaním.

Kolaudačné konanie prebieha priamo na mieste - v budove a jej okolí, pričom členovia kolaudačnej komisie skúmajú, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Skúma tiež, či sa dodržali podmienky určené územným plánom alebo v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Posudzuje, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia.

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, sa rozhodnutie vydá bezodkladne, v ostatných prípadoch je stavebný úrad povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Kolaudačné rozhodnutie
Kolaudačné rozhodnutie vymedzuje účel užívania stavby a podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V kolaudačné rozhodnutie tiež udáva lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.

Na čo slúži kolaudačné rozhodnutie
- Správa katastra vyžaduje kolaudačné rozhodnutie ako doklad na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností.

- Na obecnom alebo mestskom úrade sa ním preukazuje priznaná výška dane z nehnuteľnosti. Kópia kolaudačného rozhodnutia je potrebná pri vybavovaní listiny o určení súpisného čísla, jeho zrušení alebo zmene, ktorá sa vybavuje na obecnom (mestskom) úrade.

- Kolaudačné rozhodnutie je dôležitý doklad, ktorý je potrebný napríklad pri rozhodovaní o dedičstve a pri rôznych súdnych sporoch o vlastníctvo, ak stavba ešte nie je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.

- Podľa účelu, na ktorý sa stavby užívajú, vyrubujú obecné a mestské úrady dane z nehnuteľností.

Účel užívania stavby je dôležitý aj pri posudzovaní výpovede z nájmu. Ak by napríklad vlastník bytu uviedol ako dôvod výpovede, že svoj byt chce využívať na podnikateľské účely, mohol by takú výpoveď nájomca napadnúť.

Každú zmenu v spôsobe užívania stavby treba ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad o zmene rozhodne na základe nového kolaudačného rozhodnutia.

Základná právna úprava zaoberajúca sa problematikou kolaudačného rozhodnutia ako dokladu k majetku je obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vo vyhláške 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

-pan-
Foto: Archiv In

Diskusia
4.1.2012 15:27Re: kolaudácia
23.12.2009 7:39kolaudácia
Súvisiace články

Žiadne súvisiace články


NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Copyright © 1998-2010 Sanoma Media Praha s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu TVOJDOM.SK je vyslovene zakázaný bez písomného súhlasu. TVOJDOM.SK dodržuje právne predpisy o ochrane osobných údajov. ISSN 1213-7278.